CRO & CMO

Himiýa we biotehnologiýa boýunça şertnama önümçilik guramasy (CMO)

Şertnamany öndürýän gurama (CMO), käwagt şertnamany ösdürmek we öndürmek guramasy (CDMO) diýlip atlandyrylýar, neşe önümçiliginiň üsti bilen neşe önümçiliginden giňişleýin hyzmatlary hödürlemek üçin şertnama esasynda derman senagatynda beýleki kompaniýalara hyzmat edýän kompaniýa.Bu iri derman öndürijilerine göwrümlilige kömek edip biljek ýa-da esasy kompaniýanyň ýerine neşe serişdelerini tapmaga we neşe marketingine ünsi jemläp biljek işiň şol taraplaryny autsorsing etmäge mümkinçilik berýär.

CMO-lar tarapyndan hödürlenýän hyzmatlar öz içine alýar, ýöne munuň bilen çäklenmeýär: deslapky formulasiýa, formulany ösdürmek, durnuklylygy öwrenmek, usulyýeti ösdürmek, kliniki deslapky we 1-nji etap kliniki synag materiallary, giçki kliniki synag materiallary, resmi durnuklylyk, masştab, hasaba alyş partiýalar we täjirçilik önümçiligi.CMO-lar şertnama öndürijileridir, ýöne ösüş tarapy sebäpli ondanam köp bolup biler.

CMO-a autsorsing, derman müşderisine tehniki çeşmelerini artykmaç artdyrman giňeltmäge mümkinçilik berýär.Mundan soň müşderi infrastruktura ýa-da tehniki işgärleri azaltmak ýa-da goşmazlyk bilen esasy başarnyklara we ýokary bahaly taslamalara ünsi jemläp içerki çeşmelerini we çykdajylaryny dolandyryp biler.Wirtual we ýöriteleşdirilen derman öndürýän kompaniýalar CDMO hyzmatdaşlygyna aýratyn laýyk gelýär we iri derman kärhanalary CDMO-lar bilen gatnaşyklary taktiki däl-de, strategiki hasaplap başlaýarlar.Derman önümçiliginiň üçden iki bölegi autsorsing edilip, arslan paýyny alýan ileri tutulýan üpjünçiler bilen, ýörite ugurlara, ýagny ýörite doza görnüşlerine goşmaça isleg bildirilýär.

Taslamanyň ýerine ýetirilişi

I. Ösüşe we täjirçilik müşderilerine hyzmat etmek üçin gurlan CDMO

II.Satyşlar işewür gatnaşyklara gönükdirildi

III.Taslamany dolandyrmak üstünlikli ösüşe we tehnologiýa geçirişlerine gönükdirildi

IV.Ösüş tapgyryndan täjirçilige arkaýyn geçirmek

V. Müşderi hyzmatlary / üpjünçilik zynjyry täjirçilik üpjünçiligine gönükdirildi

Derman we biotehnologiýa pudaklarynda şertnama gözleg guramasy (CRO)

Şertnama gözleg guramasy, Kliniki gözleg guramasy (CRO) diýlip atlandyrylýan, derman we biotehnologiýa pudaklaryna daşarky derman gözleg hyzmatlary görnüşinde (dermanlar we lukmançylyk enjamlary üçin) goldaw berýän hyzmat guramasydyr.CRO-lar iri, halkara doly hyzmat guramalaryndan başlap, kiçi, ýörite hünär toparlaryna çenli bolup, müşderilerine täze derman ýa-da enjam döredileninden FDA marketing tassyklamasyna geçmek üçin tejribe hödürläp bilerler, bu hyzmatlar üçin işgärleri saklamaly bolman, neşe serişdeleriniň hemaýatkäri bolmazdan.

LEAPChem, dünýä derejesindäki seljeriş hyzmatlary tarapyndan goldanýan, adaty sintezde bir nokatly we giň çözgütleri hödürleýär.Netije çalt, ygtybarly we täsirli masştab.Täze bir prosesi ösdürýärmi ýa-da bar bolan sintetiki ugry gowulandyrýarmy, LEAPChem aşakdaky ugurlara täsir edip biler:

I. Sintetiki ädimleriň we çykdajylaryň sanyny azaltmak

II.Amalyň netijeliligini, hasyllylygyny we geçirijiligini ýokarlandyrmak

III.Howply ýa-da ekologiýa taýdan ýaramaz himiýa kärhanalaryny çalyşmak

IV.Çylşyrymly molekulalar we köp basgançakly sintezler bilen işlemek

V. Täjirçilik önümçiligine amatly sintezleri öndürmek üçin bar bolan prosesleri ösdürmek we optimizirlemek