CRO & CMO

ଆମେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗଠନ (CMO) |

ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥା (CMO), ଯାହାକୁ ବେଳେବେଳେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗଠନ (CDMO) କୁହାଯାଏ, ଏକ କମ୍ପାନୀ ଯାହା drug ଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ drug ଷଧ ବିକାଶରୁ ବିସ୍ତୃତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଧାରରେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଶିଳ୍ପରେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାଏ |ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବସାୟର ସେହି ଦିଗଗୁଡିକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ମାପନୀୟତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀକୁ ଡ୍ରଗ୍ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ |

CMO ଦ୍ offered ାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବାଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୀମିତ ନୁହେଁ: ପ୍ରି-ଫର୍ମୁଲେସନ୍, ସୂତ୍ର ବିକାଶ, ସ୍ଥିରତା ଅଧ୍ୟୟନ, ପଦ୍ଧତି ବିକାଶ, ପ୍ରି-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ, ବିଳମ୍ବିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ଥିରତା, ସ୍କେଲ୍ ଅପ୍, ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦନ |CMO ଗୁଡିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ନିର୍ମାତା, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଦିଗ ହେତୁ ସେମାନେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରନ୍ତି |

ଏକ CMO କୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଏହାର ବ technical ଷୟିକ ସମ୍ବଳକୁ ଓଭରହେଡ୍ ବିନା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତା’ପରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କିମ୍ବା ବ technical ଷୟିକ କର୍ମଚାରୀ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ଯୋଗ ନକରି ମୂଳ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ |ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସିଆଲିଟି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ CDMO ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ବଡ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ CDMO ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ କ act ଶଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ strategic ଶଳ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି |ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ହୋଇ ଏବଂ ସିଂହର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପସନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଚାହିଦା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପେସିଆଲିଟି ଡୋଜ୍ ଫର୍ମ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାହିଦା ରଖାଯାଉଛି |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଷ୍ପାଦନ

I. ଉଭୟ ବିକାଶ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ CDMO |

IIବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ |

IIIପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଫଳ ବିକାଶ ଏବଂ ବ tech ଷୟିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା |

IV।ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନକୁ ସୁଗମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର |

V. ଗ୍ରାହକ ସେବା / ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ |

ଆମେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ରେ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (CRO) |

ଏକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯାହାକୁ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (CRO) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏକ ସେବା ସଂଗଠନ ଯାହା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଗବେଷଣା ସେବା (ଉଭୟ drugs ଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ପାଇଁ) ଆକାରରେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଳ୍ପକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାଏ |CRO ଗୁଡିକ ବୃହତ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ସଂଗଠନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ, ଭଲ ସ୍ ty ତନ୍ତ୍ରତା ଗୋଷ୍ଠୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ drug ଷଧ କିମ୍ବା ଉପକରଣକୁ ଧାରଣାରୁ FDA ମାର୍କେଟିଂ ଅନୁମୋଦନକୁ ଏହି ସେବାଗୁଡିକ ପାଇଁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି |

LEAPChem ଏକ-ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ରେ ବିସ୍ତୃତ ସମାଧାନ, ବିଶ୍ class ସ୍ତରୀୟ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ |ଫଳାଫଳ ଶୀଘ୍ର, ନିରାପଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସ୍କେଲ-ଅପ୍ ଅଟେ |ଏହା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକାଶ କରୁଛି କିମ୍ବା ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମାର୍ଗର ଉନ୍ନତି ହେଉ, LEAPChem ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ:

I. ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା |

IIପ୍ରକ୍ରିୟା ଦକ୍ଷତା, ଅମଳ ଏବଂ ଥ୍ରୋପପୁଟ ବୃଦ୍ଧି |

IIIବିପଜ୍ଜନକ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବଦଳାଇବା |

IV।ଜଟିଳ ଅଣୁ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ସିନ୍ଥେସ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା |

V. ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ସିନ୍ଥେସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଏବଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ |